loader image
logovnvs_edit

THANH TOÁN BỔ SUNG

Thanh toán bổ sung

Tại đây bạn có thể thanh toán thêm nếu cần. Ví dụ: Yêu cầu dịch vụ bổ sung, thay đổi đơn đặt hàng v.v.

Note: Chúng tôi cần chi tiết về đơn đặt hàng hoặc tên đầy đủ và quốc tịch của bạn. Điều này là để xử lý nhanh hơn. Điều quan trọng là bạn gửi cho chúng tôi biên nhận cho chúng tôi support@…

Please wait, your payment is being processed.